Xác định thuốc trừ sâu phân cực cation mạnh và thuốc tăng trưởng trong thực phẩm bằng UPLC-MS/MS

Xác định thuốc trừ sâu phân cực cation mạnh và thuốc tăng trưởng trong thực phẩm bằng UPLC-MS/MS

Tiểu ban xây dựng phương pháp xác định thuốc trừ sâu của ủy ban phòng thí nghiệm của Liên minh Châu Âu (European Union Reference Laboratory for Pesticides Single Residue Methods – EURL-SRM) đã công bố phương pháp xác định nhanh thuốc trừ sâu phân cực QuPPe (Quick Polar Pesticides) dùng cho xác định đồng thời nhiều loại thuốc trừ sâu phân cực mạnh bằng LC-MS/MS, cung cấp nhiều phương pháp sắc ký dựa trên sắc ký tương tác ưa nước dùng cho xác định nhiều chất phân tích có tính cation và có tính base phân cực.

Chi tiết về ứng dụng, xin xem thêm file đính kèm: Determination of Highly Polar Cationic Pesticides and Plant Growth – translated

Để lại bình luận