Nền mẫu thực phẩm nên chọn cột chiết pha rắn nào

Cột chiết pha rắn Oasis PRiME HLB là phương pháp SPE  Anh/Chị đã lựa chọn tốt nhất cho nền thực phẩm. SPE đề cập đến quá trình chiết pha rắn, trong đó các hợp chất được hòa tan hoặc lơ lửng trong hỗn hợp chất lỏng được tách ra khỏi các hợp chất khác trong…

Xem thêm

Dòng cột HPLC C18 pha đảo ATLANTIS COLUMN

Các dòng cột HPLC C18 Atlantis Waters giải quyết tốt các hợp chất phân cực mà thông thường các hợp chất này rất khó khăn để giữ tính ổn định trong các sắc ký pha đảo (RP) truyền thống vì các chất phân cực khi phân tích thường giải hấp trong khoảng trống của cột…

Xem thêm