Teledyne Hanson – Dissolution Testing

Sự tăng lên về mức sống, cơ cấu dân số; ý thức bảo vệ bản thân và Gia đình đã khiến toàn ngành Dược ở Việt Nam liên tục tăng trưởng nhiều năm gần đây. Cụ thể; ngành Dược đạt mức tăng 11% năm 2017, giai đoạn 2018-2021 tỷ lệ bình quân vào mức 11,4%.…

Xem thêm