Hệ thống MS và MS/MS

1. Phương pháp khối phổ LCMS? Máy sắc ký lỏng khối phổ LCMS là phương pháp được dùng trong phân tích vết (ppb, ppm) các hợp chất cần nhận danh chính xác. Trong những điều kiện vận hành nhất định ngoài thời gian lưu đặc trưng, các chất còn được nhận danh bằng khối phổ…

Xem thêm

Xevo TQ Absolute

Thiết bị Xevo TQ Absolute kết hợp hiệu năng, hiệu quả, hiệu suất và độ tin cậy tuyệt đối để phân tích những hợp chất phức tạp nhất. Một trong những thách thức mà các phòng thí nghiệm thường gặp là việc hạ LOQ và đáp ứng các yêu cầu, đặc biệt là các hợp…

Xem thêm