Milo (Single – Cell Western)

Milo – Single-Cell Western Ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc, miễn dịch, tế bào ung thư, giúp hiểu biết về một nhóm nhỏ tế bào trong một mẫu, hiểu được hiệu quả của thuốc tác động lên việc biến đổi biểu hiện của tế bào, hiểu được biến đổi của tế…

Xem thêm